Author Archive: utt_mueang

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย (GAP)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรป…
Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 สาขาอาชีพทำไร่

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายนพดล สำเภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุชาติ ขันแก้ว นักวิชาการเกษตร  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบป…
Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Fied Day)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าจังหัวดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Fied Day) โดยมีนายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ…
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรปราดเปรื่อง (อาชีพเกษตรปราดเปรื่อง ระดับ 4-6) และสาขาส่งเสริมการเกษตร (อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 4-6) ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในสังกัดและเกษตรกรที่สนใจ สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว โดยไม่มีค่าธรรม…
Read more

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ของนางศศิร์อร อ่อนคง หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุต…
Read more

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) เกษตรกรผู้นำ นายสันติ คงสิน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง…
Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 “สาขาพืชสวน”

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 “สาขาพืชสวน” นายประดับ ปิ่นนาค เกษตรกรตำบลวังกะพี้ ณ สวนประดับพันธ์ไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี…
Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางในการจัดกิจกรรมของ กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายตุลย์ ทิพยจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสุทธีรา คำมอญ นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุชาติ ขันแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมวางแผนงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่…
Read more