ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร Young Smart Farmer

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร Young Smart Farmer นายศราวุฒิ จินดาเลิศ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์