Daily Archive: 10 พฤศจิกายน 2022

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ศป.ปส.อ.เมืองอุตรดิตถ์)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ศป.ปส.อ.เมืองอุตรดิตถ์) และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ห้องป…
Read more