ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก สู่ลูกหลาน”

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวเดือนเพ็ญ สุขเณร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุชาติ ขันแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก สู่ลูกหลาน” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และรับสมัครเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ จำนวน 30 ราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระฝางสวางคบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์