ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 23 มกรา...
Read More
ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 23 มกรา...
Read More
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 สาขาอาชีพทำไร่

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 สาขาอาชีพทำไร่

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 20 มกราค...
Read More
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Fied Day)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Fied Day)

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 19 มก...
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การประเ...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 13 มกราค...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 13 มกราค...
Read More
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 “สาขาพืชสวน”

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 “สาขาพืชสวน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 13 มกราค...
Read More
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 มก...
Read More
ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566

ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 11 มกราคม ...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นเกษตรกรปลูกทุเรียน เนื่องจากสาเหตุทุเรียนดอกร่วง

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นเกษตรกรปลูกทุเรียน เนื่องจากสาเหตุทุเรียนดอกร่วง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 11 มกราคม ...
Read More
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 10 มกรา...
Read More
ร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ “เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์” ของคณะทำงานด้านเกษตรกรรมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ “เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์” ของคณะทำงานด้านเกษตรกรรมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 9 มกราค...
Read More
จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม...
Read More
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 (DM)

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 (DM)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 4 มกราคม 2...
Read More
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 4 มกราคม 2...
Read More
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบลครั้งที่ 1/ 2566

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบลครั้งที่ 1/ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 3 มกราค...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธั...
Read More
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 28 ธันวาคม...
Read More
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกัoและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำเภอเมือ’อุตรดิตถ์

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกัoและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำเภอเมือ’อุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 23 ธันวา...
Read More
ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธั...
Read More
จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย คณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565

จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย คณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 21 ธันวาคม...
Read More
จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 20 ธันว...
Read More
มอบวัสดุการเกษตรปัจจัยเรียนรู้(แปลงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

มอบวัสดุการเกษตรปัจจัยเรียนรู้(แปลงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 19 ธันว...
Read More
จัดอมรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านด่าน

จัดอมรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านด่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 16 ธันวา...
Read More
ให้ความรู้การขยายสารชีวภัณฑ์ แก่เกษตรกร smart farmer ตำบลวังกะพี้

ให้ความรู้การขยายสารชีวภัณฑ์ แก่เกษตรกร smart farmer ตำบลวังกะพี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 16 ธันวา...
Read More
จัดอมรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช.

จัดอมรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 14 ธันวาคม...
Read More
เข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนมาตฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง” ผ่านระบบ Zoom Meeting

เข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนมาตฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง” ผ่านระบบ Zoom Meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 14 ธันวาคม...
Read More
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (พชอ.) ประเด็นหลัก การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “เมืองต้นแบบสุขภาวะในทุกช่วงวัย” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2565

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (พชอ.) ประเด็นหลัก การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “เมืองต้นแบบสุขภาวะในทุกช่วงวัย” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 13 ธันว...
Read More
จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/ 2566 เพื่อรับรองกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/ 2566 เพื่อรับรองกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 13 ธันว...
Read More
จัดอมรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

จัดอมรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันอังคารที่ 13 ธันว...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประเด็นยาเสพติด บูรณาการ TO BENUMBER ONE

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประเด็นยาเสพติด บูรณาการ TO BENUMBER ONE

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาค...
Read More
ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ วัดไผ่ใหญ่

ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ วัดไผ่ใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาค...
Read More
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศิล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศิล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธัน...
Read More
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธัน...
Read More
ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หมู่ 8 ตำบลคุ้งตะเภา

ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หมู่ 8 ตำบลคุ้งตะเภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 7 ธันวาคม ...
Read More
จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 7 ธันวาคม ...
Read More
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 6 ธันวา...
Read More
ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 

ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค...
Read More
เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12 /2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12 /2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค...
Read More
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการผลิตเกษตรอินทรีย์ (รายเดิมปี 2565) ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการผลิตเกษตรอินทรีย์ (รายเดิมปี 2565) ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธัน...
Read More
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ครั้งที่ 12 /2565

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ครั้งที่ 12 /2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธัน...
Read More
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับเกษตรกรผู้ทดสอบการใช้ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นในนาข้าว พื้นที่ตำบลวังกะพี้

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับเกษตรกรผู้ทดสอบการใช้ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นในนาข้าว พื้นที่ตำบลวังกะพี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธัน...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตอ

ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธัน...
Read More
จัดกิจกรรม การพัฒนาเกษตร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) พร้อมสาธิต เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์และแหนแดง

จัดกิจกรรม การพัฒนาเกษตร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) พร้อมสาธิต เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์และแหนแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 30 พฤศจิกา...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบลานตากผลผลิตทางการเกษตร

ลงพื้นที่ตรวจสอบลานตากผลผลิตทางการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 30 พฤศจิกา...
Read More
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิ...
Read More
จัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)

จัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิ...
Read More
เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ “ร่วมสืบสาน…อุดมการณ์ที่ผ่านมา..ด้วยศรัทธา..สู่การเลือกตั้งสภาเกษตรกร” ผ่านระบบ Zoom

เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ “ร่วมสืบสาน…อุดมการณ์ที่ผ่านมา..ด้วยศรัทธา..สู่การเลือกตั้งสภาเกษตรกร” ผ่านระบบ Zoom

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิ...
Read More
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิ...
Read More
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศิล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศิล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 23 พฤศจิกา...
Read More
ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ป้องกันเชื้อราในพืช

ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ป้องกันเชื้อราในพืช

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 23 พฤศจิกา...
Read More
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาแผนเกษตรกรรมตำบล “เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล”

ร่วมประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาแผนเกษตรกรรมตำบล “เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 23 พฤศจิกา...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกกุยซ่าย

ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกกุยซ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจ...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร Young Smart Farmer

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร Young Smart Farmer

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 15 พฤศจ...
Read More
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 15 พฤศจ...
Read More
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจ...
Read More
ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง

ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจ...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ศป.ปส.อ.เมืองอุตรดิตถ์)

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ศป.ปส.อ.เมืองอุตรดิตถ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤ...
Read More
ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาด ตามประกาศนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 9 พฤศจิกาย...
Read More
รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง

รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 9 พฤศจิกาย...
Read More
จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 8 พฤศจิ...
Read More
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก สู่ลูกหลาน”

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก สู่ลูกหลาน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 8 พฤศจิ...
Read More
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบกระบือพระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบกระบือพระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิก...
Read More
ร่วมประชุมพบปะพูดคุย “สภากาแฟคุ้งตะเภา”ครั้งที่ 2/2565

ร่วมประชุมพบปะพูดคุย “สภากาแฟคุ้งตะเภา”ครั้งที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิก...
Read More
จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศ...
Read More

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศ...
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมพบปะพูดคุย  “สภากาแฟคุ้งตะเภา” ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมพบปะพูดคุย “สภากาแฟคุ้งตะเภา” ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพุธที่ 12 ตุลาคม ...
Read More
ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66  ตำบลวังดิน

ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66 ตำบลวังดิน

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมกิจกรรมจัดอบรม  “โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมกิจกรรมจัดอบรม “โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน”

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 11 ตุลา...
Read More
ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการยืนยันผลการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชฤดูฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลแสนตอ

ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการยืนยันผลการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชฤดูฝนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลแสนตอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาค...
Read More
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาค...
Read More
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาค...
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวส่งเสริมการเกษตร ข่าวเตือนภัย
Read More
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนตุลาคม 2565

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนตุลาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2...
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ติดตามให้คำแนะนำการป้องกันกำจัด เชื้อราสาเหตุโรคพืช

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ติดตามให้คำแนะนำการป้องกันกำจัด เชื้อราสาเหตุโรคพืช

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 4ตุลาคม...
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนตุลาคม ปี 2565

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันอังคารที่ 4 ตุลาค...
Read More
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือนตุลาคม 2565

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาค...
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมตรวจรับรองการกระจายผลไม้ (ลองกอง) ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมตรวจรับรองการกระจายผลไม้ (ลองกอง) ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม...
Read More
ร่วมตรวจรับรองการกระจายผลไม้ (ลองกอง) ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 ณ

ร่วมตรวจรับรองการกระจายผลไม้ (ลองกอง) ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 ณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 28 กันยายน...
Read More
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ประจำปี 2565

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 28 กันยายน...
Read More
การสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังปี 2565/66

การสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังปี 2565/66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรร...
Read More
ร่วมรับการประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2565

ร่วมรับการประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 26 กันย...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 26 กันย...
Read More
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2565

ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 21 กันยายน...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 20 กันย...
Read More
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2565 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามหวานธรรมชาติ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2565 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามหวานธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 20 กันย...
Read More

ร่วมกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ในมิติทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 19 กันย...
Read More
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมพิจารณา ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ : ร่วมประชุมพิจารณา ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 19 กันย...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 16 กันยา...
Read More
ร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่

ร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 16 กันยา...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 16 กันยา...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 15 กั...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกตะไคร้ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมขัง

ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกตะไคร้ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมขัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 14 กันยายน...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 14 กันยายน...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 14 กันยายน...
Read More
รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนไผ่หวาน ต.บ้านด่านนาขาม

รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนไผ่หวาน ต.บ้านด่านนาขาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 14 กันยายน...
Read More
ร่วมพิธีบวงสรวงงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ประจำปี 2565”

ร่วมพิธีบวงสรวงงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ประจำปี 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 13 กันย...
Read More
ร่วมประชุมเตรียมการออกหน่วยบริการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมเตรียมการออกหน่วยบริการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 12 กันย...
Read More
จัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

จัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอาทิตย์ที่ 11 กัน...
Read More
จัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/66

จัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันเสาร์ที่ 10 กันยา...
Read More
ร่วมประชุม “โครงการ U2T for BCG ตำบลถ้ำฉลอง” กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ร่วมประชุม “โครงการ U2T for BCG ตำบลถ้ำฉลอง” กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 9 กันยาย...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 9 กันยาย...
Read More
ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 8 กัน...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 8 กัน...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 8 กัน...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 8 กัน...
Read More
ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ประเภทเงินทุนหมุนเวียน)

ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ประเภทเงินทุนหมุนเวียน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 7 กันยายน ...
Read More
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนกันยายน 2565

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ DM ประจำเดือนกันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 7 กันยายน ...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 7 กันยายน ...
Read More
จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

จัดประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/ 66

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 7 กันยายน ...
Read More
ร่วมประชุมสัญจร คณะกรรมการตำบลท่าเสา ประจำเดือนกันยายน 2565

ร่วมประชุมสัญจร คณะกรรมการตำบลท่าเสา ประจำเดือนกันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 7 กันยายน ...
Read More
ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 6 กันยา...
Read More
ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 6 กันยา...
Read More
ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

ประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ ปี 2565/66

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 6 กันยา...
Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงการ...
Read More
มอบเชื้อราไตรโคเดอมาร์ให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

มอบเชื้อราไตรโคเดอมาร์ให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 5 กันยา...
Read More
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2565

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 2 กันยาย...
Read More
ชี้แจงโครงการคัดเลือก เกษตรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565 “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”

ชี้แจงโครงการคัดเลือก เกษตรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565 “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 1 กัน...
Read More
ลงพื้นที่ในคำแนะนำการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ลงพื้นที่ในคำแนะนำการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 30 สิงห...
Read More
ติดตามเกษตรกร Smart farmer ต้นแบบ ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

ติดตามเกษตรกร Smart farmer ต้นแบบ ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 26 สิงหา...
Read More
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิชุมชนขุนฝาง พร้อมให้คำแนะนำกลุ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิชุมชนขุนฝาง พร้อมให้คำแนะนำกลุ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม...
Read More
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลขุนฝาง

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลขุนฝาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม...
Read More
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุฝนลมกระโชกแรง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลงิ้วงาม

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุฝนลมกระโชกแรง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลงิ้วงาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม...
Read More
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 23 สิงห...
Read More
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” ภายใต้โครงการคัดเลือก “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” ภายใต้โครงการคัดเลือก “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
ร่วมพิธีเปิดมหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ร่วมพิธีเปิดมหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 19 สิงหา...
Read More
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์การรับส...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิ...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/ 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิ...
Read More
จัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 3

จัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิ...
Read More
ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/ 2565

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 15 สิงห...
Read More
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565 เกษตรกรตำบลหาดกรวด และติดตามการทำงานของ อกม.

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565 เกษตรกรตำบลหาดกรวด และติดตามการทำงานของ อกม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 15 สิงห...
Read More
ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ และการใช้บริการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง การขยายเชื้อเมตาไรเซียมร่วมกับมูลนิธิก้าวเกษตร

ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ และการใช้บริการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง การขยายเชื้อเมตาไรเซียมร่วมกับมูลนิธิก้าวเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 12 สิงหา...
Read More
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 12 สิงหา...
Read More

ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 10 สิงหาคม...
Read More

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมสร้างเครือข่ายเสริมความเข็มแข็งเกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก ยกระดับให้เป็นสถาบันเกษตรกร (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 10 สิงหาคม...
Read More

ร่วมทอดผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนกพรรษา 90 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 9 สิงหา...
Read More

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 8 สิงหา...
Read More

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 8 สิงหา...
Read More

ติดตามความคืบหน้ากิจกรรม R2R (Routine to Research) และสถานการณ์การผลิตข้าวในตำบลวังดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 8 สิงหา...
Read More

เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ และปรึกษาหารือการรับซื้อผักที่ได้รับมาตรฐาน GAP อินทรีย์ ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับผู้รับซื้อ (แมคโคร)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาค...
Read More

ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 โดยส่งประวัติและผลงานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ว1169ดาวน์โหลด
Read More

ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More

ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิง...
Read More
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ประจำปี 2565

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 3 สิงหาคม ...
Read More
ร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 3 สิงหาคม ...
Read More
เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 2 สิงหา...
Read More
ประชุมสำนักงาน (DM) ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประชุมสำนักงาน (DM) ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันอังคารที่ 2 สิงหา...
Read More
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที 1 สิงหาค...
Read More
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 1 สิงหา...
Read More
ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการพอเพียงการเกษตรยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 1

ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการพอเพียงการเกษตรยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎา...
Read More
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดูแลและรักษาคลองโพธิ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดูแลและรักษาคลองโพธิ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 28 กร...
Read More
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม...
Read More
ร่วมประชุมชุดเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

ร่วมประชุมชุดเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม...
Read More
ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด สำรวจน้ำท่วมแปลงนาข้าวของเกษตรกร เนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด สำรวจน้ำท่วมแปลงนาข้าวของเกษตรกร เนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม...
Read More
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 26 กรกฎ...
Read More
เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/65

เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/65

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 26 กรกฎ...
Read More
ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด สำรวจน้ำท่วมแปลงนาข้าวของเกษตรกร เนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด สำรวจน้ำท่วมแปลงนาข้าวของเกษตรกร เนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 26 กรกฎ...
Read More
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎ...
Read More
ร่วมเปิดสวน และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนอินทผลัม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สวนทรรศน์สมรแลนด์

ร่วมเปิดสวน และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนอินทผลัม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สวนทรรศน์สมรแลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎา...
Read More
ร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ,) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ,) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 21 กร...
Read More
ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agir-Map) ปี งบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agir-Map) ปี งบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแปลงมันสำปะหลัง

ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแปลงมันสำปะหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม...
Read More
รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565

รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 19 กรกฎ...
Read More
ติดตาม เยี่ยมเยียน การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร

ติดตาม เยี่ยมเยียน การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 19 กรกฎ...
Read More
รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎ...
Read More
รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565

รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎ...
Read More
รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏ...
Read More
ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้ของกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้ของกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎ...
Read More
ประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ และระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่

ประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ และระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาค...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ ครั้งที่ 1/ 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ ครั้งที่ 1/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาค...
Read More
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรก...
Read More
ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพุธที่ 6 กรกฏาคม ...
Read More
ลงพื้นที่ร่วมกับอสาสาสมัครหมู่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ลงพื้นที่ร่วมกับอสาสาสมัครหมู่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 6 กรกฏาคม ...
Read More
ร่วมการประชุมหัวหน้าราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

ร่วมการประชุมหัวหน้าราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 5 กรกฏา...
Read More
ประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ และระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่

ประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ และระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 5 กรกฏา...
Read More
ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 4 กรกฏา...
Read More
ร่วมพัฒนาฐานเรียนรู้จุดท่องเที่ยวเกษตร “ฟาร์มผึ้งน้ำริด”

ร่วมพัฒนาฐานเรียนรู้จุดท่องเที่ยวเกษตร “ฟาร์มผึ้งน้ำริด”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ...
Read More
ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 29 มิถุนาย...
Read More
เข้าร่วมอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565

เข้าร่วมอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 24 มิถุน...
Read More
จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ...
Read More
มอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 22 มิถุนาย...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ระดับอำเภอ

ร่วมประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ระดับอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 22 มิถุนาย...
Read More
จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 22 มิถุนาย...
Read More
จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2565 ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2565 ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 22 มิถุนาย...
Read More
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/ 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 21 มิถุ...
Read More
เข้าร่วม การประชุมหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำวันโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Conference)

เข้าร่วม การประชุมหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำวันโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Conference)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 17 มิถุน...
Read More
จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย

จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 17 มิถุน...
Read More
จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/ 2565

จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ...
Read More
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ...
Read More
เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ : กลุ่มพืชไร่ ไม้ยืนต้น และหัวพืช ผ่านระบบ Zoom Meeting

เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ : กลุ่มพืชไร่ ไม้ยืนต้น และหัวพืช ผ่านระบบ Zoom Meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 15 มิถุนาย...
Read More
จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.  โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 15 มิถุนาย...
Read More
จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย

จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 14 มิถุ...
Read More
ดำเนินการส่งมอบบรรจุภัณฑ์แบรนด์สินค้า สำหรับแนะนำประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสำหรับผลิตสินค้า GAP ในขั้นต้น แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ปี 2565

ดำเนินการส่งมอบบรรจุภัณฑ์แบรนด์สินค้า สำหรับแนะนำประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสำหรับผลิตสินค้า GAP ในขั้นต้น แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 14 มิถุ...
Read More
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำเกษตรกรให้รู้จัก “ภูพานเฮ” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำเกษตรกรให้รู้จัก “ภูพานเฮ” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 13 มิถุ...
Read More
ส่งมอบวัสดุพัฒนาฐานเรียนรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่งมอบวัสดุพัฒนาฐานเรียนรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถ...
Read More
ส่งมอบปุ๋ยน้ำทางใบกับนาข้าว โครงการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่เกษตรกร แปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยน้ำของเกษตรกร

ส่งมอบปุ๋ยน้ำทางใบกับนาข้าว โครงการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่เกษตรกร แปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยน้ำของเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถ...
Read More
ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถ...
Read More
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2565

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 8 มิถุนายน 25...
Read More
ร่วมลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ถูกเขตชลประทานของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก

ร่วมลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ถูกเขตชลประทานของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 7 มิถุนายน 25...
Read More
ร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในระดับพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/ 2565

ร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในระดับพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 7 มิถุนายน 25...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 7 มิถุนายน 25...
Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของโรคและแมลงในทุเรียน

ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของโรคและแมลงในทุเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 7 มิถุน...
Read More
ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 6 มิถุนายน 25...
Read More
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/ 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 6 มิถุนายน 25...
Read More
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 2 มิถุนายน 25...
Read More
เรื่อง การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ออกจากระบบทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

เรื่อง การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ออกจากระบบทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ประกาศสำนักงานเกษตรอ...
Read More
จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย ให้กับเกษตรกร

จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย ให้กับเกษตรกร

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 31 พฤษภ...
Read More
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลงาน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลงาน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันอังคารที่ 31 พฤษภ...
Read More
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภา...
Read More
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤ...
Read More
ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมการผลิต (Internet of Thing : IOT) ตามโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมการผลิต (Internet of Thing : IOT) ตามโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤ...
Read More
ประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง

ประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์การประเ...
Read More
ร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ

ร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 24 พฤษภ...
Read More
ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ตำบลคุ้งตะเภา และตำบลผาจุก ปรึกษาหารือการจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ตำบลคุ้งตะเภา และตำบลผาจุก ปรึกษาหารือการจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 24 พฤษภ...
Read More
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงดิน ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหาดกรวด

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงดิน ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหาดกรวด

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภา...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฏีใหม่หัวใจพอเพียง

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฏีใหม่หัวใจพอเพียง

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภา...
Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ช่วงอุตรดิตถ์ – ภูดู่ ตอนแยกป่าขนุน – แยกสักใหญ่

เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ช่วงอุตรดิตถ์ – ภูดู่ ตอนแยกป่าขนุน – แยกสักใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤ...
Read More
งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
         วันพุธที่ 1...
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคใบไหม้ในมันสำปะหลัง

ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคใบไหม้ในมันสำปะหลัง

ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคแอนแทรคโนสในพริก

ข่าวเตือนภัยการระบาดโรคแอนแทรคโนสในพริก

ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟพริกในทุเรียน

ข่าวเตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟพริกในทุเรียน

ข่าวเตือนภัย
Read More
ข่าวเตือนภัยการระบาดด้วงหนวดยาวอ้อย

ข่าวเตือนภัยการระบาดด้วงหนวดยาวอ้อย

ข่าวเตือนภัย
Read More

ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤ...
Read More
ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการติดตามหนี้สินโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการของกองทุนบทบาทสตรี เพื่อติดตามหนี้สินและผลการดำเนินตามโครงการของสมาชิกกลุ่มผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการติดตามหนี้สินโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการของกองทุนบทบาทสตรี เพื่อติดตามหนี้สินและผลการดำเนินตามโครงการของสมาชิกกลุ่มผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม...
Read More
ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ชมรมคนรักทุเรียน

ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ชมรมคนรักทุเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม...
Read More
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ชมรมคนรักทุเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ชมรมคนรักทุเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม...
Read More
ติดตามหนี้สินโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการของกองทุนบทบาทสตรี เพื่อติดตามหนี้สินและผลการดำเนินตามโครงการของสมาชิกกลุ่มผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ติดตามหนี้สินโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการของกองทุนบทบาทสตรี เพื่อติดตามหนี้สินและผลการดำเนินตามโครงการของสมาชิกกลุ่มผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม...
Read More
ร่วมกิจกรรม “การประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” ตามโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมกิจกรรม “การประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” ตามโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันอังคารที่ 10 พฤษภ...
Read More
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภา...
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาค...
Read More
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาค...
Read More
ร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรฐานคู่ขนาน

ร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรฐานคู่ขนาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาค...
Read More
ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษ...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลท่าเสาสัญจร  ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลท่าเสาสัญจร ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษ...
Read More
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีและเข้าร่วมชมงานวันน้ำผึ้งโลก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีและเข้าร่วมชมงานวันน้ำผึ้งโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
มาตรการเผ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการเผ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ว666ดาวน์โหลด
Read More
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มอบแผ่นป้ายพร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มอบแผ่นป้ายพร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 3 พฤษภา...
Read More
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักษ์ขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (การทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อครัวเรือนเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักษ์ขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (การทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อครัวเรือนเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 3 พฤษภา...
Read More
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเทศมนตรีตำบล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,กำนันทุกตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเทศมนตรีตำบล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,กำนันทุกตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภา...
Read More
มอบถุงยังชีพจากชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ปี พ.ศ.2562 มิติรายได้ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน ตำบลวังดิน จำนวน 11 ราย ณ หมู่ที่ 1,4,6,7 และ หมู่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

มอบถุงยังชีพจากชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ปี พ.ศ.2562 มิติรายได้ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน ตำบลวังดิน จำนวน 11 ราย ณ หมู่ที่ 1,4,6,7 และ หมู่ 8 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภา...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 28 เม...
Read More
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักษ์ขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (การทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อครัวเรือนเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักษ์ขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (การทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อครัวเรือนเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 28 เม...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลงิ้วงาม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลงิ้วงาม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 28 เม...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 27 เมษายน ...
Read More
ร่วมการประชุมและลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกมะไฟตำบลขุนฝาง

ร่วมการประชุมและลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกมะไฟตำบลขุนฝาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 27 เมษายน ...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Application Zoom

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Application Zoom

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 26 เมษา...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ราษฏร์ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ราษฏร์ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 26 เมษา...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) จากฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 26 เมษา...
Read More
ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์(รายใหม่)

ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์(รายใหม่)

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 22 เมษาย...
Read More
ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือยกต้นมะกาย ต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2559 ได้โค่นล้มเนื่องจากลมพายุกรรโชกแรง ณ บริเวณห้องสมุดประชาชน วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือยกต้นมะกาย ต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2559 ได้โค่นล้มเนื่องจากลมพายุกรรโชกแรง ณ บริเวณห้องสมุดประชาชน วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 22 เมษาย...
Read More
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ บริเวณริมหาดผาจักร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหาดผาจักร(ริมแม่น้ำน่าน)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ บริเวณริมหาดผาจักร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหาดผาจักร(ริมแม่น้ำน่าน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 22 เมษาย...
Read More
ร่วมประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 22 เมษาย...
Read More
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
รัฐบาลช่วยเหลือเกษตร...
Read More
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาเกษตรกรเครือข่าย ศพก. และแปลงเกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลหาดกรวด

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาเกษตรกรเครือข่าย ศพก. และแปลงเกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลหาดกรวด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน...
Read More
ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน...
Read More
เยี่ยมเยียนเกษตรกร Smart farmer ผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดหูหนู

เยี่ยมเยียนเกษตรกร Smart farmer ผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ และเกษตรกรผู้เพาะเห็ดหูหนู

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษ...
Read More
ร่วมประชุมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ร่วมประชุมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษ...
Read More
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2565

ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 5 เมษาย...
Read More
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน...
Read More
จัดอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน...
Read More
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฏาราชเจ้า

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฏาราชเจ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 31 มี...
Read More
เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา

เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 30 มีนาคม ...
Read More
ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 30 มีนาคม ...
Read More
ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 (เวที ข)

ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 (เวที ข)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 30 มีนาคม ...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และแนะนำการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และแนะนำการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 30 มีนาคม ...
Read More
ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 29 มีนา...
Read More
สำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขาย วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย

สำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขาย วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันอังคารที่ 29 มีนา...
Read More
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่เกษตรกร

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่เกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 28 มีนา...
Read More
ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับร้านขายทุเรียนริมถนนอุตรดิตถ์ – เด่นชัย ช่วงตำบลบ้านด่านนาขาม เรื่องป้ายโฆษณาขายทุเรียนลับแล

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับร้านขายทุเรียนริมถนนอุตรดิตถ์ – เด่นชัย ช่วงตำบลบ้านด่านนาขาม เรื่องป้ายโฆษณาขายทุเรียนลับแล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 28 มีนา...
Read More
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นการผลิตอ้อย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นการผลิตอ้อย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 28 มีนา...
Read More
ร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 25 มีนาค...
Read More
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 25 มีนาค...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพืชหลากหลาย (แปลงสาธิตปลูกถั่วลิสง)

ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพืชหลากหลาย (แปลงสาธิตปลูกถั่วลิสง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 25 มีนาค...
Read More
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 25 มีนาค...
Read More
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 24 มี...
Read More
จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/ 2565

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 24 มี...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์

ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 24 มี...
Read More
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมฃนให้แก่เกษตรกร

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมฃนให้แก่เกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 23 มีนาคม ...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 23 มีนาคม ...
Read More
จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2)

จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 23 มีนาคม ...
Read More
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ DM

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ DM

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 22 มีนา...
Read More
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 21 มีนา...
Read More
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเงินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ครั้งที่ 3/ 2565

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเงินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ครั้งที่ 3/ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 21 มีนา...
Read More
สำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขาย วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย

สำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขาย วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 21 มีนา...
Read More
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/ 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/ 2565

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 18 มีนาค...
Read More
จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) ครั้งที่ 2

จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 17 มี...
Read More
ร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมทฤษฎีใหม่ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมทฤษฎีใหม่ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 17 มี...
Read More
ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ นายบุญเลิศ จันกัด หมู่ที่ 6 ตำบลหาดกรวด และนางบุษรินทร์ ชังแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ นายบุญเลิศ จันกัด หมู่ที่ 6 ตำบลหาดกรวด และนางบุษรินทร์ ชังแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 16 มีนาคม ...
Read More
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพุธที่ 16 มีนาคม ...
Read More
รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) สาย C และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน

รับนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) สาย C และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 14 มีนา...
Read More
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำบัญชี กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหาดกรวด

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำบัญชี กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหาดกรวด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันศุกร์ที่ 11 มีนาค...
Read More
จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 10 มี...
Read More
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2...
Read More
ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ พันธ์ุขาวแตงกวา เกษตรกรตำบลคุ้งตะเภา

ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ พันธ์ุขาวแตงกวา เกษตรกรตำบลคุ้งตะเภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2...
Read More
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/ 2565 ประจำเดือนมีนาคม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีตีเส้นจราจรถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/ 2565 ประจำเดือนมีนาคม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีตีเส้นจราจรถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2...
Read More
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาด

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสะอาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Read More
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อหารือ วางแผนดำเนินการโครงการต่างๆ

ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อหารือ วางแผนดำเนินการโครงการต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 7 มีนาค...
Read More
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกร (นายสุริยา อินจ่าย) ในเรื่องการเพาะเลี้ยงแหนแดง การเลี้ยงแมลงหางหนีบ และผึ้งชันโรง ณ แปลงไร่นาสวนผสม (สวนสุริยา)

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกร (นายสุริยา อินจ่าย) ในเรื่องการเพาะเลี้ยงแหนแดง การเลี้ยงแมลงหางหนีบ และผึ้งชันโรง ณ แปลงไร่นาสวนผสม (สวนสุริยา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีน...
Read More
ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยมีประธานและคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมในการจัดเวทีฯ และร่วมคัดเลือกคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด

ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยมีประธานและคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมในการจัดเวทีฯ และร่วมคัดเลือกคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีน...
Read More
เข้าร่วมประชุมทำพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (cares path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

เข้าร่วมประชุมทำพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (cares path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 1 มีนาค...
Read More
ศึกษาดูงานสวนมะยงชิตของนายธงชัย มุตตะระ (สวนเปี๊ยก พาโชค) ประธานแปลงใหญ่มะยงชิต ตามโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะปรางหวาน/ มะยงชิตคุณภาพ

ศึกษาดูงานสวนมะยงชิตของนายธงชัย มุตตะระ (สวนเปี๊ยก พาโชค) ประธานแปลงใหญ่มะยงชิต ตามโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะปรางหวาน/ มะยงชิตคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 1 มีนาค...
Read More
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนตำบลถ้ำฉลอง

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนตำบลถ้ำฉลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 25 กุมภา...
Read More
ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อหารือ วางแผนดำเนินการโครงการต่างๆ

ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อหารือ วางแผนดำเนินการโครงการต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุ...
Read More
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุ...
Read More
ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต17 ณ กลุ่มผู้เลี้ยง

ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต17 ณ กลุ่มผู้เลี้ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวส่งเสริมการเกษตร
วันที่23กุมภาพันธ์25...
Read More
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันพุธที่ 23 กุมภาพั...
Read More
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 สาขาไร่นาสวนผสม ณ แปลงไร่นาสวนผสมของ นายสุริยา อินจ่าย (สวนสุริยา)

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 สาขาไร่นาสวนผสม ณ แปลงไร่นาสวนผสมของ นายสุริยา อินจ่าย (สวนสุริยา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์...
Read More
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภูมิภาค) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันอังคารที่ 22 กุมภ...
Read More